Salgs- og leveringsbetingelser for Basis og Premium bannerannoncer på Gogoo’s app

Generelt
Gogoo ApS sender ved aftalens indgåelse ordrebekræftelse med ordrenummer. Annoncerne må kun indeholde materiale, der betragtes som almindelig annoncering.Gogoo ApS er ikke forpligtet til at bringe annoncer, som ikke er i overensstemmelse med Gogoo’s forretningsførelse, gældende lovgivning eller god markedsføringsskik.Gogoo ApS er behjælpelig med opsætning af annoncer. Dette aftales særskilt, og der skal afsættes ekstra tid til produktion.Kunden er forpligtet til at respektere den givne placering, idet Gogoo ApS bestræber sig på at fastlægge den enkelte annoncørs placering efter en overordnet turnus.

Levering
Annoncematerialet skal leveres til Gogoo med angivelse af ordrenummer til pågældende indrykning.Ved manglende levering eller ved levering efter deadline, kan tidspunktet for indrykning af annoncen ikke garanteres. Det er kundens ansvar at annoncematerialet leveres efter gældende standarder for Gogoo ApS.

Produkter
Gogoo tilbyder på nuværende tidspunkt to forskellige annonceringsprodukter.

Basis-banner
Følgende er nødvendigt for oprettelse af banner i gogoo:
- Events skal være tilgængelige på gogoo og kan trækkes via API eller ved manuel indtastning på gogoo’s hjemmeside eller på Kultunaut.dk.
- Fotos til brug i banner og redaktionel omtale skal sendes til gogoo.
- Pressetekst skal sendes til gogoo - alternativt kan tekst fra jeres hjemmeside bruges.

Premium-banner
Følgende er nødvendigt for oprettelse af banner i gogoo:
- Events skal være tilgængelige på gogoo og kan trækkes via API eller ved manuel indtastning på gogoo’s hjemmeside eller på Kultunaut.dk.
- Fotos til brug i banner og redaktionel omtale skal sendes til gogoo.
- Pressetekst skal sendes til gogoo - alternativt kan tekst fra jeres hjemmeside bruges.
- Liste over steder, der skal fremgå på liste-/kortvisning i banner

Såfremt annoncematerialet ikke lever op til gældende standarder, og gogoo ApS er nødsaget til at lade vores grafikere tilpasse dette, tillægges et produktionsgebyr for ulejligheden. Det kunne f.eks. være levering af billeder i for lav opløsning, tekster med mangler eller stavefejl mv.

Priser
Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.
Prisen gælder ved levering af færdigt elektronisk materiale.
Fremsendte priser og rabatter er kun gældende i den specificerede periode.
Der tages forbehold for prisstigninger, som følger af stigninger i skatter og afgifter, samt ekstraordinære produktionsomkostninger, grundet udefrakommende påvirkninger. 
Gogoo ApS forpligter sig til at give 30 dages varsel samt dokumentation for prisstigningen.
Der ydes ikke yderligere rabat, provision eller materiale og sikkerhedsgodtgørelse.

Betalingsbetingelser
Ved forsinket betaling er Gogoo ApS berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom og indtil betaling sker. Desuden opkræves administrationsgebyr for fremsendelse af erindringsskrivelse. Udebliver betalingen fortsat, overgives kravet til inkasso.
Send venligst en e-mail til vores bogholderi invoice@gogoo.app med en mailadresse samt jeres kundenummer. Faktura skal fremsendes kun via mail.

Skatter og afgifter
Der tages forbehold for regulering af skatter og afgifter. Skatter og afgifter, der således tilkommer eller reguleres efter underskrivelse af denne aftale, indregnes løbende i det aftalte betalingsbeløb uden anden påvirkning af aftaleforholdet.

Fejl og reklamationer
For fejl af enhver art eller fejl, som Gogoo ApS er ansvarlige for, ydes prisreduktion eller genindrykning efter skøn fra Gogoo ApS. Ethvert erstatningskrav kan maksimalt beløbe sig til at være fejl-annoncens pris ved aftalens indgåelse.
Gogoo ApS er uden ansvar for fejl i annoncer, som er modtaget og indrykket i overensstemmelse med annoncørens anvisninger – også selvom annoncematerialet leveres fra en tredje part.

Force majeure
Der tages forbehold for force majeure, strejke og andre udefrakommende hændelser uden for Gogoo ApS indflydelse.